Strona główna  Edukacja  FOREX  Analiza  Rozmowy  Downloads  Moje konto
WYSZUKIWARKA  Analiza->Systemy transakcyjne->->Funkcje wbudowane LOGOWANIE 
Google
Web TE
Analiza 
Wprowadzenie
Strategia inwestycji
Tworzenie systemów transakcyjnych
Język MQL II
Struktura języka
Funkcje wbudowane
Wskaźniki wbudowane
Funkcje i wskaźniki użytkownika
Expert Advisor
Advantage Systems
Opis
Rynek FOREX
Rynek giełdowy
Zamówienie

Zmienne i funkcje wbudowane


Predefiniowane zmienne handlowe

W celu uproszczenia budowy systemów niektóre zmienne są dostępne z poziomu języka programowania.

AccountNumber (AccNum) - numer rachunku;
Ask (PriceAsk) - cena ask ;
Balance - wartość bilansowa rachunku;
Bars - liczba słupków na wykresie - bardzo ważna zmienna pokazująca stopień nasycenia wykresu danymi;
Bid (PriceBid) - cena Bid;
Close - cena zamknięcia;
Credit - kredyt;
Equity - bieżąca wartość rachunku z wyceny;
FreeMargin - wartość wolnych środków pieniężnych, mogących służyć jako depozyt zabezpieczający dla nowych pozycji;
High - cena maksymalna w danym okresie;
Low - cena minimalna w danym okresie;
Margin - środki służące jako zabezpieczenie otwartych pozycji;
Open - cena otwarcia;
Point - wartość najmniejszego ticku na danej parze walut lub instrumencie;
PriceAsk (Ask) - bieżąca cena Ask pokazana w oknie rynek;
PriceBid (Bid) - bieżąca cena Bid pokazana w oknie Rynek;
PriceHigh - najwyższa cena Ask w przeciągu ostatnich 24 godzin (wartość taka jak w oknie Rynek);
PriceLow - minimalna cena Bid w przeciagu ostatnich 24 godzin (wartość taka jak w oknie Rynek);
PriceTime - obecny czas pokazany w oknie Rynek;
Time - przedział czasowy dla wykresu;
TotalProfit - całkowity niezrealizowany zysk na otwartych pozycjach;
TotalTrades - całkowita liczba otwartych pozycji i zleceń warunkowych w oknie terminala;
Volume - Wolumen (liczba otwartych kontraktów w danym okresie czasu);

Należy zwrócić uwagę, iż ceny Close, Open, High, Low, Volume, Time są tablicami danych historycznych (seriesarrays) oraz pozwalają na dostep do danych z wcześniejszych okresów.

Funkcje wbudowane

Język MQL II oferuje dużą różnorodność funkcji wbudowanych. Obejmują one wskaźniki techniczne [hypertext], funkcje tradingowe, funkcje czasu, matematyczne oraz trygonometryczne, konwersji danych oraz inne.

Abs( nExpression ) - zwraca wartość absolutną (nieujemną) zmiennej numerycznej;
AccountName (AccName) - zwraca ciąg znaków zawierających nazwę użytkownika;
Alert(...) - otwiera okno dialogowe zawierające tekst zdefiniowany przez użytkownika;
ArcCos( nExpression ) - zwraca liczbę stanowiącą arccos nExpression w przedziale od -pi/2 do pi/2;
Parametry: wartości numeryczne w przedziale -1 do 1;
ArcSin( nExpression ) - zwraca liczbę stanowiącą wartość funkcji arcsin dla wyrażenia nExpression w przedziale od -pi/2 do pi/2 radianów;
Parametry: wartości liczbowe w przedziale od -1 do 1;
ArcTan( nExpression ) - zwraca liczbę stanowiącą wartość funkcji arctan dla wyrażenia nExpression w przedziale od -pi/2 do pi/2 radianów;
Parametry: wartości liczbowe
Ceil( nExpression ) - zwraca najmniejszą liczbę całkowitą najbliższą dla zadanej wartość, która jest równa lub wyższa od danej wartości numerycznej;
Parametry: wartości numeryczne;
CloseOrder( order, lots, price, slippage, color ) - zamykanie pozycji
Parametry funkcji:
order - liczba zleceń otwarcia pozycji;
lots - liczba lotów;
price - preferowana cena zamknięcia;
slippage - maksymalna wartość poślizgu;
color - kolor linii na wykresie.
Comment(...) - zwraca dane definiowane przez użytkownika w lewym górnym rogu na wykresie;
Dozwolone są każde parametry niezerowe;
Cos( nExpression ) - oblicza wartość cosinus dla wartości numerycznej reprezentującej kąt wyrażony w radianach.
Parametr: wartość numeryczna.v CurTime - zwraca liczbę sekund, jakie minęły od godziny 0:00 1 stycznia 1970.
Day - zwraca kolejny numer dnia bieżącego w danym miesiącu.
DayOfWeek - zwraca numer kolejny danego dnia tygodnia (1 - Niedziela, 2 - Poniedziałek, 6 - Sobota)
DelArrow( time, price ) - usuwa wcześniej umieszczony symbol piktograficzny z wykresu.
Parametry:
time - wspólrzędna czasu na wykresie;
price - współrzędna ceny na danym wykresie;
Wartości zero dla czasu i ceny spowodują usunięcie wszystkich symboli z wykresu. Jeżeli tylko jeden z parametrów będzie miał wartość zero (czas lub cena) wówczas usunięte zostaną symbole dla parametru niezerowego.
DeleteOrder( order ) - usuwa wcześniej złożone opóźnione zlecenie.
Parametr: order - numer zlecenia dla opóźnionej pozycji.
DelGlobalVariable( name ) - usuwa oznaczoną zmienną globalną.
Parametr: name - ciąg znaków zawierający nazwę zmiennej globalnej;
DelObject( name, time, price, time_precision, price_precision ) - usuwa zaznaczone obiekty, utworzone przez funkcję MoveObject.
Parametry:
name - ciąg znaków z nazwą obiektu (puste pole oznacza każdy obiekt);
time - jedna ze współrzędnych czasu na wykresie (zero oznacza cały okres);
price - jedna ze współrzędnych ceny na wykresie (zero oznacza dowolną cenę);
time_precision - odchylenie od wartości czasu;
price_precision - odchylenie od wartości współrzędniej ceny.
Jeżlei pole nazwy obiektu jest puste wówczas jedna z możliwych współrzędnych będzie sprawdzona w granicach time-time_precision -- time+time_precision, price-price_precision -- price+price_precision w celu usuniecia wszystkich obiektów.
Exp( nExpression ) - zwraca wykładnik potęgi dla danej wartości numerycznej
Parametr: liczba.
FileDelete( filename ) - usuwa wyszczególniony zbiór. Jeżeli plik jest otwarty instrukcja ta nie może być wykonana.
Parametr : filename - ciąg znaków zawierający nazwę pliku.
FileClose( filehandle ) - zamyka wyszczególniony plik.
Parametr: filehandle - kod identyfikujacy plik otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
FileOpen( filename, delimiter ) - otwiera dany plik w zbiorze Experts oraz zwraca kod identyfikujący otwarty plik (file handle).
Parametry:
filename - ciąg znaków będący nazwą pliku. Obsługiwane pliki powinny być w formacie CSV, poszczególne dane oddzielone są przecinkiem.
Delimiter - symbol oddzielający poszczególne dane w pliku. Może być przekazany w formie liczbowej lub jako symbol.
FileReadNumber( filehandle ) - zwraca wartość numeryczną odczytaną z danej pozycji ustawionej w pliku. Wskaźnik do pliku pokazuje ostatnią odczytaną wartość.
Parametr: filehandle - wskaźnik do pliku otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
FileReadString( filehandle ) - zwraca zmienną tekstową odczytaną z aktualnej pozycji w określonym pliku. Wskaźnik do pliku pokazuje ostatnią odczytaną wartość..
Parametr: filehandle - wskaźnik pliku otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
FileSeek( filehandle, offset, origin ) - ustawia nową pozycję w pliku do odczytu/zapisu
Parametr:
filehandle - kod identyfikacji pliku otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
offset - przesunięcie o ilość pól równą wartości parametru, w stosunku do początku pliku (SEEK_SET), aktualnej pozycji w pliku (SEEK_CUR) lub końca pliku (SEEK_END).
origin - parametr określający punkt odniesienia dla offset - możliwe wartości to SEEK_SET , SEEK_CUR, SEEK_END.
FileSize( filehandle ) - zwraca rozmiar danego pliku.
Parametr: filehandle - kod identyfikacji pliku otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
FileTell( filehandle) - zwraca aktualną pozycję odczytu/zapisu w danym pliku
Parametr: filehandle - kod identyfikacji pliku otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
FileWrite( filehandle, data) - zapisuje treść określoną zmienną data do pliku w miejscu określonym przez wskaźnik filehandle. Zapisywane informacje są oddzielone symbolami przecinkowymi określonymi przy otwarciu pliku.
Parametry:
Parametr: filehandle - kod identyfikacji pliku otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
data - oddzielone przecinkami dane wyjściowe.
Floor( nExpression ) - zwraca największą liczbą całkowitą równą lub mniejszą od danej wartości. Parametr: liczba.
GetGlobalVariable( name ) - zwraca wartość numeryczną zdefiniowanej zmiennej globalnej. Jeżeli zmienna taka nie istnieje, funkcja zwróci wartość zerową wraz z informacją o blędzie. Informacja zostanie wysłana do dziennika.
Parametr: name - ciąg znaków stanowiących nazwę zmiennej;
GetIndexValue( shift ) - zwraca wartość liczbową wybranego elementu z tablicy danych pierwotnych dla bieżącego wskaźnika użytkownika (dane cenowe). Jest to funkcja specyficzna dla wskaźnika użytkownika. Parametr: shift - przesunięcie względem bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których będą wzięte dane).
GetIndexValue2( shift ) - zwraca wartość liczbową wybranego elementu tablicy z danymi wtórnymi dla wskaźnika użytkownika.
Parametr: shift - przesunięcie względem bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których będą wzięte dane).
GetTickCount - funkcja systemu operacyjnego, zwracająca liczbę milisekund, które upłynęły od czasu rozpoczęcia działania przez system. Różnica pomiędzy dwoma wartościami GetTickCount pozwala ocenić prędkość działania Strategii.
Highest( type, beginbar, periods ) - określa zmianę maksymalnej wartości ceny otwarcia/zamknięcia/max/min lub wolumenu w danym okresie.
Parametry:
type - definiuje parametr, którego zmianę określa funkcja. Może przyjmować wartości MODE_OPEN, MODE_LOW, MODE_HIGH, MODE_CLOSE, MODE_VOLUME;
beginbar - wyraża przesunięcie względem aktualnej obserwacji, które będzie punktem startowym analizy
periods - określa ilość obserwacji historycznych, które będą objęte działaniem funkcji
Hour - zwraca kolejny numer bieżącej godziny w skali 24-godzinnej.
IsDemo - zwraca wartość logiczą Prawda (True), jeżeli Strategie działają na rachunku demo. W przeciwnym wypadku zwraca wartość Fałsz(False).
IsFileEnded( filehandle ) - zwraca wartość logiczną Prawda, jeżeli nastąpiło zakończenie czytania pliku.
Parametr:
filehandle - kod identyfikujący plik otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
IsFileLineEnded( filehandle ) - zwraca wartość logiczną True, jeżeli podczas czytania pliku zostanie osiągnięty koniec linii.
Parametr:
filehandle - kod identyfikujący plik otrzymany przy użyciu funkcji FileOpen.
IsGlobalVariable( name ) - zwraca wartość Prawda jeżeli dana zmienna globalna istnieje, w przeciwnym wypadkuy Fałsz.
Parametr:
name - ciąg znaków zawierający nazwę zmiennej globalnej;
IsIndirect - zwraca wartość Prawda, jeżeli dany instrument jest obliczany wg metody odwrotnej, w przeciwnym razie Fałsz.
IsTesting - zwraca wartość Prawda, jeżeli strategia jest testowana, w przeciwnym razie Fałsz. IsTradeAllowed - zwraca wartość Prawda, jeżeli okno kontrolne "allow live trading" we właściwościach strategii zostało zaznaczone. W przeciwnym razie Fałsz.
LastTradeTime - zwraca liczbę określającą czas wykonania ostatniego zlecenia (SetOrder, DelOrder, CloseOrder, ModifyOrder ) w sekundach od daty 0:00 1 Stycznia 1970 r. Log( nExpression ) - zwraca logarytm danego wyrażenia.
Parametr: liczba dodatnia.
Lowest( type, beginbar, periods ) - zwraca zmianę ostatniej wartości Open, Low, High, Close or Volume (w zależności od parametru "type";) w określonym przedziale czasu.
Parametry:
type - może przyjmować jedną z wymienionych wartości: MODE_OPEN, MODE_LOW, MODE_HIGH, MODE_CLOSE, MODE_VOLUME
beginbar - przesunięcia wskazujące na okres w relacji do bieżącej obserwacji, od którego będą uwzględniane dane do obliczeń.
periods - liczba okresów (od wartości beginbar do okresu bieżącego) dla których przeprowadzona będzie kalkulacja wartości funkcji.
MarketInfo( symbol, mode ) - zwraca żądaną wartość z okna MarketWatch (Rynek).
Parametry:
symbol - skrót nazwy instrumentu;
mode - typ danych (jeden z wymienionych): MODE_HIGH, MODE_LOW, MODE_BID, MODE_ASK, MODE_TIME. Max( nExpression1, nExpression2 )
- zwraca największą z podanych wartości.
Min( nExpression1, nExpression2 ) - zwraca najmniejszą z podanych wartości.
Minute - zwraca numer kolejny bieżącej minuty w okresie jednej godziny.
Mod( nExpression1, nExpression2 ) - zwraca liczbę całkowitą - resztę - otrzymaną w wyniku dzielenia liczby pierwszej przez drugą.
Parametry: liczba1, liczba2.
ModifyOrder( order, price, stoploss, takeprofit, color ) - modyfikuje charakterystykę otwartego zlecenia lub zleceń oczekujących.
Parametry:
order - numer zlecenia otwartego lub zlecenia oczekującego;
price - nowa cena (tylko dla zleceń oczekujących);
stoploss - nowy poziom stop loss;
takeprofit - nowy poziom profit-taking;
color - kolor piktogramu na wykresie.
Month - zwraca numer kolejny bieżącego miesiąca.
MoveObject( name, type, time, price, time2, price2 [,color [,weight [, style]]] ) - przemieszczanie lub tworzenie obiektów nazwanych.
Parametry:
name - nazwa obiektu w formie ciągu tekstowego;
type - typ obiektu (jeden z podanych): OBJ_HLINE (linia horyzontalna), OBJ_VLINE (linia wertykalna), OBJ_TRENDLINE (linia trendu), OBJ_SYMBOL (ustawienie piktogramu), OBJ_TEXT (ciąg tekstowy), OBJ_FIBO (linie Fibonacchiego);
time - pierwsza współrzędna czasu;
price - pierwsza współrzędna ceny;
time2 - druga współrzędna czasu;
price2 - druga współrzędna ceny;
Parametry opcjonalne:
color - kolor obiektu;
weight - grubość linii w pikselach (od 1 do 5);
style - styl linii (jeden z podanych): STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
Oba punkty odniesienia dotyczą linii trendu oraz linii Fibonacchiego. Dla ciągu tekstowego lub symboli piktograficznych należu określić współrzędne drugiego punktu, pierwsza współrzedna będzie ignorowana. Dla linii horyzontalnej określa się jedynie wartość drugiej współrzędnej ceny (price2). Dla linii pionowej (wertykalnej) należy podać wyłącznie wartość drugiej współrzędnej czasu (time2).
Normalize( number, precision ) - zwraca wartość liczbową zaokrągloną do wskazanej liczby po przecinku. Parametry:
number - dana wartość liczbowa;
precision - dokładność przy zaokrągleniu, liczba miejsc po przecinku.
NumberToStr( number, precision ) - zwraca ciąg z daną wartością liczbową zamienioną wg podanego stopnia precyzji. Funkcja The function używana w przypadku, gdy zaokrąglenie ma być różne od 4 cyfr po przecinku.
Parametry:
number - dana wartość liczbowa;
precision - precyzja przy zaokrągleniu, liczba miejsc po przecinku.
OrderValue( position, mode ) - zwraca jedną z wyszczególnionych wartości zlecenia.
Parametry:
position - pozycja zlecenia na liście terminala Handel, począwszy od 1;
mode - rodzaj zwracanych danych (jedna z wymienionych wartości): VAL_TICKET (numer zlecenia), VAL_OPENTIME (czas otwarcia pozycji), VAL_TYPE (typ zlecenia), VAL_LOTS (liczba lotów), VAL_SYMBOL (nazwa instrumentu w formie ciągu tekstowego), VAL_OPENPRICE (cena otwarcia zlecenia), VAL_STOPLOSS (poziom stop loss), VAL_TAKEPROFIT (poziom take profit), VAL_CLOSEPRICE (cena zamkniecia zlecenia), VAL_COMISSION (kwota prowizji), VAL_SWAP (punkty swapowe), VAL_PROFIT (zysk na pozycji), VAL_COMMENT (komentarz do zlecenia w formie ciagu tekstowego), VAL_CLOSETIME (czas zamknięcia zlecenia).
Ord - funkcja identyczna jak OrderValue.
Period - zwraca liczbę minut w wyszczególnionym okresie.
Pow( nBaseExpression, nExponentExpression ) - zwraca wartość będącą potęgą wyrażenia nBaseExpression przy wykładniku zadanym wykładniku potęgi nExponentExpression.
Parametry: wartości liczbowe.
Print(...) - zapisuje dane zdefiniowane przez użytkownika w zbirach systemu.
Możliwy każy niepusty parametr.
PrintTrade( position ) - przechowuje dane szczegółowe poszczególnych pozycji w zbiorze.
Parametr: position - numer otwartej pozycji w terminalu Handel.
Rand - zwraca wygenerowane wartości losowe.
Przed użyciem funkcji generator wartości losowych musi zostać raz zainicjowany przez funkcję SRand. Jeśli generator ma zostać użyty, musi zostać ustawiony do pozycji wyjściowej na początku programu. Round( nExpression ) - zwraca liczbę będącą najbliższą wartością całkowitą dla podanej wartości. Parametr: wartość liczbowa.
Seconds - zwraca numer kolejny danej sekundy w minucie.
ServerAddress - zwraca adres IP serwera w formie ciągu znaków.
SetArrow( time, price, symbol, color ) - ustawia symbol piktograficzny na wykresie.
Parametry:
time - współrzędna czasu;
price - współrzędna ceny;
symbol - wartość liczbowa symbolu z zestawu znaków Wingdings;
color - kolor symbolu.
SetDebugMode( mode ) - ustawia sposób informacji debug info output mode.
Parametr: mode - debug info output mode can take one of values: MODE_FILE (output to file; all the debug info as well as printed data will output into the separate log-file EXPERT_NAME.log), MODE_VALUES (output all the variables values after expert advisor processing), MODE_TIME (output expert advisor's elapsed time, executed instructions count, remaining stack size), 0 (al the set modes cancellation); Modes can be combined one with other with the adding it's values (for example: MODE_FILE + MODE_VALUES + MODE_TIME).
Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna.
SetGlobalVariable( name, value ) - przypisuje specyficzną wartość numeryczną do danej zmiennej globalnej. Jeśli dana zmienna globalna nie istnieje wówczas zostaje utworzona. Zmienne globalne są dostępne dla wszystkich strategii. Zmienne globalne są przechowywane w pliku 'gvariables.dat'. Jeżeli dana zmienna nie jest wykorzystywana w przeciągu dwóch tygodni zostaje automatycznie skasowana.
Parametry:
name - nazwa zmiennej globalnej;
value - wartość liczbowa.
SetIndexValue( shift, value ) - przypisuje zadaną wartość liczbową do danego elementu tablicy danych wejściowych bieżącego wskaźnika użytkownika. Jest to funkcja specyficzna dla programu wskaźnika użytkownika.
Parametry:
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
value - wartość liczbowa, która ma zostać przypisana.
SetIndexValue2( shift, value ) - przypisuje zadaną wartość liczbową do danego elementu tablicy danych wtórnych bieżącego wskaźnika użytkownika. Jest to funkcja specyficzna dla programu wskaźnika użytkownika.
Parametry:
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
value - wartość liczbowa, która ma zostać przypisana.
SetLoopCount count ) - ustala limity ilościowe wykonywanych instrukcji w celu limitowania czasu działania Strategii. Wartość 1000000 jest ustawiona domyślnie. Wartość 0 pozwala na wyłączenie kontroli ilości wykonanych instrukcji, aczkolwiek w celach ochrony przed zapętleniem instrukcji moduł Strategie nie będzie działał dłużej niż jedną sekundę.
Parametr: count - limit dla wykonanych instrukcji.
SetObjectText( name, time, price, symbol, color ) - przypisuje ciąg znaków do danego obiektu typu OBJ_TEXT.
Parametry:
name - nazwa obiektu;
text - określony tekst;
font - nazwa (rodzaj) czcionki;
size - rozmiar czcionki;
color - kolor tekstu.
SetOrder( operation, lots, price, slippage, stoploss, takeprofit, color ) - główna funkcja służąca otwieraniu pozycji oraz zleceń oczekujących.
Parametry:
operation - rodzaj zlecenia: OP_BUY (otwarcie długiej pozycji), OP_SELL (otwracie krótkiej pozycji), OP_BUYLIMIT, OP_SELLLIMIT, OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP (wstawienie zlecenia oczekującego);
lots - liczba lotów;
price - preferowana cena zamkniecia pozycji;
slippage - maksymalny poślizg cenowy dla zleceń OP_BUY and OP_SELL;
stoploss - poziom stop loss;
takeprofit - poziom profit taking;
color - kolor strzałki umieszczonej na wykresie w momencie przywołania funkcji.
SetText( time, price, string, color ) - umieszcza tekst na wykresie w określonej pozycji.
Parametry:
time - współrzędna czasu;
price - współrzędna ceny;
string - ciąg znaków (tekst) do umieszczenia;
color - kolor tekstu
Sin( nExpression ) - zwraca wartość funkcji sinus dla danej liczby stanowiącej kąt w radianach. Parametr: wartość liczbowa.
Sqrt( nExpression ) - wylicza wartość pierwiastka kwadratowego z podanej wartości. Parametr: liczba dodatnia.
Srand( initial_value ) - ustawia generator liczb losowych w pozycji wyjściowej na początku działania programu. Najlepszą wartością dla ustawień początkowych jest liczba zwrócona przez funkcję Time - w tym wypadku losowość wygenerowanych wyników znacznie wzrasta.
Parametr: liczba dodatnia.
StrToTime( DateTimeString ) - zwraca wartość liczbową czasu skonwertowaną z ciagu tekstowego o postaci "yyyy.mm.dd hh:mi"
Parametr: data lub ciąg znaków jako czas (w tym wypadku dopuszcza się następujące formuły: "yyyy.mm.dd hh:mi", "yyyy.mm.dd", "hh:mi". Brak parametrów oznacza bieżącą datę lub czas.
Symbol - zwraca ciąg znaków stanowiący nazwę instrumentu, przy którym włączono Strategie.
Tan( nExpression ) - zwraca wartość funkcxji tangens dla podanego kąta w radianach.
Parametr: liczba.
TimeDay( Time ) - zwraca kolejny numer dnia w miesiacu.
Parametr: liczba dodatnia.
TimeDayOfWeek( Time ) - zwraca kolejny numer dnia w tygodniu: 1 - niedziela, 2 - poniedziałek, ... , 7 - sobota.
Parametr: liczba dodatnia.
TimeHour( Time ) - zwraca numer kolejny godziny (od 0 d0 23) w danym dniu.
Parametr: liczba dodatnia.
TimeMinute( Time ) - zwraca numer kolejny minuty (od 0 do 59) w danej godzinie.
Parametr: liczba dodatnia.
TimeMonth( Time ) - zwraca numer kolejny miesiąca w danym roku.
Parametr: liczba dodatnia.
TimeSeconds( Time ) - zwraca numer kolejny sekundy w danej minucie (od 0 do 59).
Parametr: liczba dodatnia.
TimeToStr( Time ) - zwraca ciąg tekstowy "yyyy.mm.dd hh:mi" wynikający z podanej wartości liczbowej stanowiącej liczbę sekund, jakie upłynęłu od godziny 0:00 1 stycznia 1970.
Parametr: liczba dodatnia.
TimeYear( Time ) - zwraca numer roku z podanej wartości czasu.
Parametr: liczba dodatnia.
UserFunction - przywołanie wykonania danego programu MQLII (funkcji użytkownika).
Syntax: UserFunction( name [, Parametr1 [,Parametr2 ....]] )
Parametry:
name - nazwa funkcji użytkownika;
Parametr1, Parametr2... - parametry liczbowe (jeśli niezbędne).
Program funkcji użytkownika jest pojedynczą strategią napisaną w języku MQII oraz poddanny translacji (przycisk "weryfikuj"; w MetaEditor). Parametry dla tego programu mają identyczną kolejność jak pokazano w sekcji "Input";. Jako parametry mogą wystąpić tylko wartości numeryczne. W celu otrzymania niekrórych wartości musi zostać użyta funkcja Return. Funkcja UserFunction zwraca identyczną wartość co ustalona poprzez funckję Return w programienużytkownika. Funkcja Return jest specyficzna dla programu użutkownika.
Year - zwraca numer bieżącego roku.


login :
haslo :
KURSY WALUT
SONDA
Na jakich parach walut dokonujesz transakcji?

EURPLN
EURUSD
EURGBP
EURJPY
EURCHF
USDPLN
USDJPY
USDCHF
GBPUSD
INNE

forex

forex

forex

forex

forex
forex

analiza

analiza

analiza

analiza

analiza
analiza
Strona główna |  Mapa serwisu |  Wyłączenie odpowiedzialności |  Polityka prywatności |  Kontakt

Copyright © 2004 Trading Expert, All Rights Reserved.

Trading Expert - forex waluty kursy walut handel dolar euro analiza Forex dla kazdego! Zarabiaj pieniadze na rynku forex. Materialy edukacyjne, analizy, rekomendacje, oprogramowanie dla inwestorów. Analiza techniczna, analiza fundamentalna, efektywnosc rynku. analiza tradingexpert broker dolar euro forex handel inwestycje kursy walut notowania rynek rynku tradingexpert trader waluta waluty xtrade praca metastock