Strona główna  Edukacja  FOREX  Analiza  Rozmowy  Downloads  Moje konto
WYSZUKIWARKA  Edukacja->Analiza Fundamentalna->Wskaźniki LOGOWANIE 
Google
Web TE
Edukacja 
Wprowadzenie
Zastosowanie
Wskaźniki

Wskaźniki ekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto PKB (Gross Domestic Product GDP )
PKB jest jednym z najważniejszych raportów gospodarczych, przy czym zawarte w nim dane są w dużej mierze wyznaczane przez analityków za pomocą innych wskaźników. PKB jest miarą zmian ogólnej produkcji dóbr i usług w gospodarce. Wskaźnik ten oblicza się poprzez dodanie do siebie sumy wydatków konsumpcyjnych, wydatków przedsiębiorstw i rządowych jak również eksportu netto i zmiany poziomu zapasów. Generalnie w sytuacji pełnego zatrudnienia, gdy stopa bezrobocia znajduje się powyżej naturalnego poziomu (5-5.5%) wzrost PKB powinien wynosić 2-2.5%. W przypadku gdy wzrost przekracza ten poziom wówczas rodzi się presja inflacyjna, gdy natomiast spada poniżej gospodarka narażona jest na recesję.
Rynki finansowe uważnie analizują publikowane co kwartał zmiany poziomu produktu krajowego brutto w ujęciu rocznym. Większa od oczekiwań dynamika rozwoju gospodarki danego kraju może przyczynić się do umocnienia jego waluty na rynku międzynarodowym.

Wskaźnik cen produktów i usług (Consumer Price Index CPI)
Wyraża cenę stałego koszyka dóbr konsumpcyjnych skorygowanych o czynnik sezonowy. Rynki finansowe wykazują tendencję do odwrotu od walut krajów o rosnącej inflacji. Wzrost wskaźnika prowadzi do wzrostu stóp procentowych, co oznacza spadek cen na rynku papierów dłużnych, nominowanych w danej walucie. Wyprzedaż obligacji przez zagranicznych inwestorów w obawie przed podniesiem stóp procentowych np. w USA może prowadzić do wzrostu podaży dolara i jego osłabienia względem innych walut.
Wskaźnik ten pozwala nam prognozować posunięć banków centralnych, jednakże należy pamiętać, iż w okresach osłabienia gospodarczego bank centralny mniej interesuje się inflacją, a bardziej przywróceniem warunków do osiągnięcia wzrostu gospodarczego.
Do publicznej wiadomości podawany jest również wskaźnik nie ujmujący cen energii i żywności czyli Core CPI. Inflacja CPI ma większe znaczenie niż PPI, a w większości przypadków to ona jest stawiana jak kryterium do analizy procesów inflacyjnych. Ponadto inflacja CPI jest w wielu przypadkach narzędziem do obliczania realnych zmian niektórych wskaźników, przykładowo realna sprzedaż detaliczna.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (Production Price Index PPI)
Wyraża dynamikę zmian cen dóbr oferowanych przez wytwórców. Uwaga rynków finansowych skupiona jest na publikowanych miesięcznych zmianach procentowych cen dóbr finalnych.
Główny indeks PPI różni się tym od indeksu CPI tym, że nie ujmuje cen usług ani cen produktów importowanych do kraju. PPI dotyczy tylko produktów rodzimych wytwórców. Oprócz tego ważną rolę w raporcie odgrywa Core PPI czyli wskaźnik nie uwzględniający zmiennych cen energii i żywności.
Wskaźnik PPI publikowany jest kilka dni wcześniej przed raportem o cenach płaconych przez konsumentów CPI i często służy analitykom do prognozowania danych zawartych w tym drugim raporcie. Silny wzrost wskaźnika i zwiększone oczekiwania inflacyjne mogą być negatywnie odebrane przez inwestorów, wywołując osłabienie waluty krajowej.

Wskaźnik wykorzystanie mocy produkcyjnych (Capacity Utilization)
Wskaźnik ten mierzy stopień wykorzystania dóbr kapitałowych podczas procesu produkcyjnego. Maksymalny poziom 100% traktowany jest przez amerykański bank centralny FED jako poziom produkcji przy zastosowaniu wszystkich dostępnych kapitałowych czynników produkcji. Badania pokazały, że krytyczną wartością jest poziom 81,5%. Jeżeli wskaźnik ten jest wyższy od tej wartości wówczas w gospodarce rodzi się presją inflacyjna na wzrost PPI. Dane z tego raportu nie wpływają bezpośrednio na rynek walutowy.

Produkcja przemysłowa (Industrial Production)
Określa tempo przyrostu zagregowanego, fizycznego poziomu produkcji gospodarczej przez pomiar zmiany w łącznej produkcji sektora przemysłowego, kopalnianego oraz sektora usług gazowych i elektrycznych. Podczas uwzględniania wskaźnika bierze się pod uwagę zarówno towary sprzedane na rynku krajowym jak również wyeksportowane.
Mimo, że produkcja przemysłowa nie stanowi już głównej siły napędowej gospodarek światowych to jednak jej zachowanie wciąż jest niezwykle ważne dla uczestników rynków finansowych, a wskaźnik produkcji przemysłowej jest wykorzystywany do prognozowania zmian PKB.
Wysoka dynamika produkcji wskazuje na dobrą kondycję gospodarki i może prowadzić do umocnienia waluty na rynku. Niska dynamika jest natomiast symptomem niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, prowadząc do ucieczki inwestorów w od danej waluty.

Bilans Handlu Towarowego (Trade Balance)
Stanowi zestwienie wartości dóbr i usług eksportowych - wywiezionych za granicę danego kraju oraz importowych - dostarczonych z zagranicy. Różnica pomiędzy wartością eksportu i importu danego kraju stanowi saldo handlowe. Pozytywny bilans handlu (nadwyżka) zachodzi wtedy gdy eksport przewyższa import. Negatywny bilans handlu (deficyt) zachodzi wtedy gdy państwo importuje więcej niż eksportuje. Dodatnia wartość wyraża przewagę eksportu nad importem, stanowiąc wyraz siły ekonomicznej kraju. Zwiększający się deficyt może odzwierciedlać zwiększoną konsumpcję co może być znakiem umacniającej się gospodarki. Wysoka konkurencyjność gospodarki może zwiększyć zainteresowanie inwestorów daną walutą.

Konto Finansowe (Capital Account now known as Financial Account)
Spis wszystkich krajowych wpływów i wydatków inwestycyjnych takich jak płatności za całe lub częściowe kompanie (bezpośrednie lub z portfolio inwestycyjnego), akcje, obligacje, konta bankowe, nieruchomości i fabryki. Bilans płatności jest poddawany wpływom wielu czynników włączając nastroje finansowe i ekonomiczne innych krajów. Zobacz też konto aktualne (Current Account).

Saldo obrotów bieżących (Current Account)
Teoretycznie to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Przepływy towarowe pomiędzy dwoma krajami i wynikające z nich popyt i podaż na waluty powinny determinować kursy walutowe. Przykładowo dodatnie saldo obrotów bieżących Japonii w dużym stopniu przyczynia się do silnego kursu waluty tamtego kraju. Z uwagi jednak, że w wielu rozwiniętych krajach wskaźniki bilansu płatniczego podawane są do publicznej wiadomości z opóźnieniem (przykładowo za marzec w maju) publikacje te nie mają większego znaczenia. Inaczej jest w przypadku krajów typu emerging-markets, do których zaliczamy Polskę. Kraje te silniej narażone są na przepływy towarowe. Ze względu na wiele publikacji naukowych łączących niekorzystne wyniki current account z załamaniem się kursu waluty danego kraju i ewentualnym kryzysem, kursy walut tych krajów mogą reagować bardzo silnie na inne od oczekiwań wyniki salda obrotów bieżących.

Indeks Instytutu Zarządzania Podażą (ISM)
Indeks bierze pod uwagę pięć czynników: nowe zamówienia, produkcja, dostawy, zapasy i zatrudnienie. Odczyt przewyższający 50% wskazuje na rozwój produkcji i całej gospodarki. Wskazanie na poziomie 45%-50% wyraża stagnację w sferze produkcji przemysłowej przy utrzymującym się rozwoju ekonomicznym. Wartość wskaźnika poniżej 40% oznacza stagnację zarówno przemysłu jak i całej gospodarki. Rynki finansowe przywiązują do wskaźnika ISM dużą wagę ze względu na jego istotny wpływ na politykę monetarną Rezerwy Federalnej.

Raport o zatrudnieniu (Employment Report)
Jeden z najważniejszych raportów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że najczęściej publikowany jest w pierwszy piątek miesiąca stanowi on zwiastun dla wszystkich innych wskaźników dotyczących tego samego okresu. Wśród danych w nim zawartych najważniejsze to: liczba nowych zatrudnionych, stopa bezrobocia, która stanowi procent siły roboczej szukającej pracy, przeciętna kwota miesięcznych wynagrodzeń, która może czasami wywierać presję na stopę inflacji oraz przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu. Raport o zatrudnieniu, z uwagi na szeroki podział zatrudnionych pomiędzy sektory gospodarcze, stanowi doskonałe źródło wiedzy o tym, które sektory aktualnie przeżywają osłabienie, a których perspektywy zaczynają być coraz lepsze.
Raport o zatrudnieniu jest jednym z pierwszych sygnałów o sytuacji gospodarczej kraju w minionym miesiącu - rynki walutowe reagują bardzo gwałtownie na dane odbiegające od oczekiwań.

Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)
Poziom stopy bezrobocia stanowi jeden z najważniejszych wskaźników mówiących o kondycji danej gospodarki. Publikowany poziom bezrobocia obejmuje zarówno bezrobocie naturalne - dobrowolne, jak i bezrobocie rzeczywiste - wynikające z niedopasowania kwalifikacji siły roboczej do potrzeb rynku pracy, braku popytu oraz bezrobocie frykcyjne. Stały wzrost poziomu bezrobocia stanowi przejaw pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju, negatywnie odbierany przez rynki finansowe stanowi sygnał odwrotu od danej waluty.

Nowoutworzone miejsca pracy (Nonfarm Payrolls)
Podobnie jak wskaźnik bezrobocia odzwierciedla kondycję ekonomiczną kraju. Trwały wzrost zatrudnienia oznacza poprawę klimatu gospodarczego, wzrost dochodów gospodarstw domowych i - w dłuższej perspektywie czasu - wartości przedsiębiorstw. Wysokie wartości indeksu stanowią pozytywny sygnał i mogą przyczynić się do aprecjacji waluty danego kraju.

Indeks rynku pracy (Help Wanted Index)
Indeks, który zbudowany jest w oparciu o liczbę ogłoszeń prasowych firm poszukujących pracowników. Indeks zbudowany jest na bazie statystyk z 51 gazet amerykańskich. Mimo, iż podąża on za trendami istniejących w raporcie o zatrudnieniu i raporcie jobless claims to jednak nie ma on większego wpływu na rynek walutowy, chyba że osiągane wartości wykazują gwałtowne wahnięcia.

Ilość osób starających się o zasiłki (Jobless Claims)
Jeden z ciekawszych wskaźników gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, gdyż publikowany co tydzień. Jego zachowanie pozwala nam prognozować liczby zawarte w raporcie o zatrudnieniu. W tym raporcie zawarte są trzy wskaźniki: liczba osób starających się o zasiłki po raz pierwszy, liczba osób starających się o zasiłki po raz kolejny oraz średnia z tej pierwszej wartości (ostatnie 5 tygodni). Mimo tego, uczestnicy rynków nie przywiązują do niego dużej wagi, a odchylenia od wartości oczekiwanych nie wywołują silniejszych ruchów na rynku walutowym.

Indeks Kosztów Zatrudnienia (Employment Cost Index ECI)
ECI publikowany jest co kwartał i zawiera informacje o zmianach w kosztach zatrudnienia (wynagrodzeń i nie pieniężnych korzyści pracowników) w nie rolniczym przemyśle. W dużym stopniu zachowanie ECI powiela zmiany publikowanego co miesiąc wskaźnika miesięcznych wynagrodzeń. Różni się on jednak tym, że zawiera nie tylko wynagrodzenia, ale również specjalne premie dla pracowników i koszty odpraw. ECI nie obejmuje pracowników na rządowych posadach. Swoją pozycję ECI zawdzięcza temu, że pokazuje, w którą stronę może podążyć przyszła inflacja.

Wydajność pracy (Productivity)
Publikowany co kwartał raport o kosztach opłacenia pracowników w porównaniu do wielkości produkcji. Wskaźnik pokazuje zmiany ilości wyprodukowanych dóbr i usług na jednostkę czynnika produkcji, obejmującego pracę i kapitał. Z uwagi na kwartalne opóźnienie wskaźniki te nie są bardzo istotne dla rynku walutowego, ale niespodziewane ich zmiany mogą wywołać znaczne ruchy na rynku walutowym.

Wydatki konsumpcyjne (PCE)
Wydatki konsumpcyjne reprezentują zmianę w ilość nabywanych dóbr i usług przez gospodarstwa domowe. Posiadają one największy udział w PKB i dzięki temu możemy stosować ten wskaźnik do szacowania przyszłego PKB. Oprócz tego w tym raporcie podane są również: oszczędności gospodarstw domowych oraz wynikająca z nich stopa oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych. Wskaźnik mam małe znaczenie i wpływ na rynki walutowe, ale niespodziewane zmiany stopy oszczędności mogą wywoływać silne ruchy na rynku walutowym.

Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)
Niezwykle istotny raport gospodarczy, który mierzy wartość sprzedaży detalicznej w danej gospodarce. Stanowi on pierwszy poważny sygnał o istniejących trendach wydatków konsumpcyjnych w danym kraju, które są napędową siłą gospodarki. Po mimo dużej istotności wskaźnika obrczony jest on dużym błędem ponieważ nie obejmuje sektora usług , poddawany jest częstym rewizjom oraz bardzo często podczas analizy tego raportu dużą wagę przywiązuje się do sprzedaży detalicznej nie uwzględniającej zmiennej sprzedaży samochodów. Sprzedaż detaliczna w większości przypadków jest najważniejszym wskaźnikiem pokazującym czy gospodarka znajduje się w fazie wzrostu dlatego wskaźnik ma istotny wpływ na rynki walutowe.

Zamówienia na dobra trwałe (Durable Goods Orders)
Zamówienia na dobra trwałe mają charakter wyprzedzający w stosunku do zachowania przykładowo produkcji przemysłowej i pokazują jaka jest presja popytu w gospodarce. Aczkolwiek ich publikacja ma miejsce pod koniec danego miesiąca, gdy znane są już raport o sprzedaży detalicznej, raport o zatrudnieniu, inflacja CPI i PPI, co powoduje, że rynki finansowe nie przywiązują aż takiej wagi do tych danych. Ważnym elementem w tym raporcie są również Core Durable Orders - zamówienia wykluczające tymczasowe zamówienia przemysłu obronnego oraz capital goods orders - zamówienia na dobra kapitałowe. Wartości odczytu wskaźnika cechują się dużą zmiennością i są często weryfikowane, pomimo tego jego publikacja może mieć duży wpływ na rynki finansowe, prowadząc do silnych zmian cen, ale tylko w przypadkach gdy wartość wskaźnika znacznie odbiega od oczekiwań.

Zapowiedź do zamówień na dobra trwałe (Factory Orders and Manufacturing Inventories)
Jest on publikowany tydzień wcześniej od raportu na dobra trwałe. Jednak "Factory Orders" stanowią przegląd zawierając również zamówienia na środki nietrwałe jak również wielkości zapasów produkcyjnych i czynnik zapasów/sprzedaży. Dane te są użyteczne ze względu na odzwierciedlanie sytuacji produkcyjnej oraz możliwego jej rozwoju w następnych miesiącach. Są one bardzo zmienne - fluktuacje mogą sięgać nawet 3-4 punktów procentowych w danym miesiącu. Wartości tego wskaźnika są przez to bardzo trudne do przewidzenia.

Wyciąg z raportów (Business Inventories and Sales)
Business Inventories and Sales to wyciąg z innych raportów takich jak zamówienia na dobra stałe (Durable Goods Orders), zamówienia przemysłowe (Factory Orders), sprzedaż detaliczna (Retail Sales), sprzedaż hurtowa i inne dane odnośnie sprzedaży. Business Inventories stanowią ważny komponent PKB ponieważ rozróżniają która część produkcji pozostaje nie sprzedana. W wyniku wskaźnik ten daje wiele wskazówek co do przyszłej sytuacji ekonomicznej. Przed komputeryzacją niektóre firmy trzymając jedynie minimalną ilość zapasów. Zwiększanie zapasów wskazywało na spadający popyt a więc potencjalną recesję.

Sprzedaż samochodów
Liczba samochodów sprzedanych w danym dziesięciodniowym okresie czasu. Aktualność tego wskaźnika (publikowanego 3 dni po danym 10 dniowym okresie) czyni go najbardziej bieżącym wskaźnikiem w ekonomi stanów zjednoczonych. Poprzez wielkość wartości wskaźnika oraz powyższe zalety wskaźnik ten może być z powodzeniem stosowany jako prowadzący wskaźnik do determinacji danych sprzedaży detalicznej oraz personalnych kosztów konsumpcyjnych.

Sprzedaż nowych domów (New Home Sales)
Określa liczbę sprzedanych nowych domów i wystawionych na sprzedaż oraz liczbę rozpoczętych budów. Wskaźnik spełnia bardzo ważną rolę w gospodarce - rynek nieruchomości jest zwiastunem silnej bądź słabej gospodarki oraz zaufania konsumentów do jej perspektyw. Raport ten zawiera ceny budynków oraz ich liczbę przeznaczoną na sprzedaż. Raport ten nie jest jednak tak ważny dla rynku finansowego jak Housing Starts, ze względu na późny czas publikacji. Dane pobierane są z około 15 tysięcy projektów budowlanych. Liczba nowych domów najczęściej pokrywa się z wynikami z tego właśnie raportu. Wysoka dynamika jest charakterystyczna dla okresu ożywienia gospodarczego, podczas gdy jej spadek oznacza nasycenie popytu i możliwe nadejście stagnacji gospodarczej. Tylko niespodziewane dane mogą wywołać pewne zmiany na rynku walutowym.

Liczba rozpoczętych budów (Housing Starts/Building Permits Starts)
Raport o liczbie rozpoczętych budów jest publikowany w większości krajów. Jest on istotnym elementem narodowej gospodarki i pokazuje siłę przyszłego rynku nieruchomości w danym kraju. Rozpoczęcie budowy jest włączane do tego raportu jeśli został rozpoczęty proces budowniczy (wykopano fundamenty) lub wydano odpowiednie pozwolenia. Raport ten świadczy między innymi o zaufaniu konsumentów do perspektyw gospodarczych. Jeżeli liczba rozpoczętych budów rośnie, wówczas można powiedzieć, że konsumenci są raczej pewni o przyszłość swoich dochodów, które pozwolą im na sfinansowanie domów. Dobra koniunktura na rynku nieruchomości odzwierciedla rozwój gospodarczy kraju. Wpływ wskaźnika na Rynki finansowe jest nieznaczny, aczkolwiek dane te często wyrazem zaufania konsumentów do perspektyw gospodarczych i pozwalają wesprzeć długoterminowe prognozy trendów na rynkach walutowych.

Indeks rynku nieruchomości (NAHB Index)
Indeks nastroju na rynku nieruchomości. Obliczany jest na bazie bieżących warunków i przyszłych oczekiwań. Wartość indeksu równa 50 jest liczba krytyczną - jeżeli NAHB osiąga wyższe wartości oznacza to, że przeważają pozytywne odpowiedzi i ocena rynku jest korzystna, jeżeli niższe uczestnicy tego segmentu rynku są pesymistami. Rynek walutowy praktycznie nie reaguje na informacje płynące z tego wskaźnika.

Wydatki na Budownictwo (Construction Spending)
Wskaźnik ten mierzy wartość zabudowań konstruowanych w danym miesiącu.

Indeks nastroju konsumentów Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment Index)
Publikowany miesięcznie indeks stanowi ważny wskaźnik określający nastroje panujące wśród konsumentów i perspektywy dalszego rozwoju gospodarczego w USA. Na jego wartość ma wpływ ocena aktualnej sytuacji przez respondentów oraz oczekiwania związane z przyszłymi warunkami gospodarczymi. Badanie przeprowadzane jest drogą telefoniczną wśród 700 gospodarstw domowych. Waga indeksu Michigan wynika z faktu, iż wydatki konsumentów stanowią najważniejszy czynnik kształtujący wielkość produktu krajowego brutto. Dane o wartości indeksu przewyższające oczekiwania rynku mogą przyczynić się do aprecjacji dolara, podczas gdy odczyt słabszy od oczekiwań może prowadzić do osłabienia waluty amerykańskiej.

Indeks nastroju w biznesie (IFO Business Sentiment)
Opracowany przez instytut ekonomiczny w Monachium indeks pokazuje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. W badaniu uczestniczy miesięcznie ok. 7000 jednostek gospodarczych. Analitycy rynków finansowych przypisują duże znaczenie odczytom wskaźnika, traktując go jako miernik kondycji gospodarczej, reprezentatywny dla całej strefy euro. Rosnący wskaźnik IFO mówi o poprawie koniunktury i może sygnalizować tendencję do aprecjacji wspólnej waluty europejskiej. Wartości IFO w okolicach 85 wskazują na spadek produkcji przemysłowej.

Wskaźnik zaufania konsumentów (Conference Board Consumer Confidence)
Posiada podobne znaczenie jak indeks Michigan, jednak badanie obejmuje większą grupę respondentów. Nastroje panujące wśród konsumentów odzwierciedlają stan koniunktury gospodarczej - w czasie rozwoju panuje optymizm, recesji towarzyszy natomiast pesymizm, wyrażony przez niższe odczyty wskaźnika. Dobre nastroje wśród amerykańskich konsumentów oznaczają wzmożony popyt, większe przychody sfery biznesu oraz możliwość umocnienia dolara. Spadek indeksu znajduje swoje odzwierciedlenie w osłabieniu amerykańskiej waluty. Raport o zaufaniu konsumentów do gospodarki publikowany jest również w krajach europejskich, jednak nie odgrywa ona dużego znaczenia.

Przegląd CBI (CBI Surveys)
Raport jednej z największych brytyjskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców mający na celu pokazanie nastrojów gospodarczych. Raport CBI jest publikowany co kwartał i co miesiąc. Można w nim znaleźć oceny sektora przemysłowego i usługowego. Respondenci odpowiadają również na pytania o ocenę poziomu produkcji, sprzedaży, cen sprzedaży, zapasów oraz zamówień eksportowych i importowych.

Indeks nastroju w biznesie (Purchasing Managers' Index PMI)
Indeks ten jest szeroko używany przez zindustrializowane gospodarki do oszacowania nastrojów w biznesie. Niemcy, Japonia i Wielka Brytania używa PMI zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym. Wyniki powstają w procesie zadawania serii pytań odnośnie aktywności biznesowej, nowych biznesów, zatrudnienia, cen wstępnych, cen końcowych i oczekiwań w biznesie. Zobacz również raport NAPM.

Indeks nastroju w biznesie niemieckim (IFO Deutsch)
Raport publikowany przez niemiecki instytut badań nad gospodarką. Przedstawia on nastroje panujące wśród niemieckich przedsiębiorców. W raporcie publikowany jest wskaźnik IFO Business Climate, który aplikuje do roli głównego wskaźnika nastrojów biznesowych w Europie. W sondażu uczestniczy około 7000 przedsiębiorstw, które dodatkowo oceniają bieżące i przyszłe warunki gospodarowania. Wartości IFO w okolicach 85 wskazują na spadek produkcji przemysłowej. Rynek walutowy EUR/USD reaguje bardzo gwałtownie na wartości z tego raportu.

Przegląd CBI w Wielkiej Brytanii
Raport brytyjskiej organizacji zrzeszających przedsiębiorców mający na celu pokazanie nastrojów gospodarczych panujących na wyspach. Raport publikowany jest w dwóch formach: co kwartał i co miesiąc. Można w nim znaleźć wskaźniki dotyczące oceny sektora przemysłowego i usług. Respondenci odpowiadają również na pytania o ocenę poziomu produkcji, sprzedaży, cen sprzedaży, zapasów oraz zamówień eksportowych i importowych. Z uwagi na fakt, że raport nie dotyczy strefy Euro nie ma większego wpływu na kurs EUR/USD, z kolei kurs GBP/USD reaguje znacząco na tą informacje.

Inflacja w strefie europejskiej (Harmonized Index of Consumer Pric HICP)
Wskażnik określa oficjalną miarę inflacji w strefie europejskiej. Do czerwca 2003 definicją stabilności cen sporządzoną przez europejskie banki centralne było wskazanie HICP poniżej 2% na rocznych zasadach. W czerwcu 2003 standard ten został zmieniony przez ECB z powyższej definicji do spojrzenia, iż HICP pozostające blisko 2% jest oznaką stabilności cen. Zmiana w interpretacji z poniżej 2% do około 2% pozwoliło bankom centralnym na bardziej elastyczną politykę monetarną nawet gdy inflacja pozostaje na poziomie 2%.

Raport banków federalnych (Beige Book Fed Survey)
Wskaźnik ten jest publikowany przez Federal Reserve Bank 8 razy na rok. Zawiera on informacje na temat obecnej sytuacji ekonomicznej i warunkach biznesowych w danym dystrykcie zebrane poprzez raporty dyrekcji Banków i wywiadów w kluczowych gałęziach biznesu, ekonomi oraz wywiadów z rynkowymi ekspertami i innymi źródłami. Wskaźnik ten podkreśla aktywność zarówno w danym sektorze jak i dystrykcie. Przegląd zazwyczaj pokrywa okres około 4 tygodni i jest publikowany w dwa tygodnie po spotkaniu FOMC które ma miejsce również 8 razy w roku. Wskaźnik ten jest postrzegany jako użyteczny zazwyczaj w podejmowaniu decyzji przez FOMC o polityce monetarnej. Z uwagi na opisowy charakter raportu, zawiera dość długi tekst stanowi on przedmiot analiz ekonomistów, które dopiero po pewnym czasie znajdują przełożenie w kursach walutowych.

Wskaźnik aktywności w sektorze produkcji (National Association of Purchasing Managers NAPM)
Raport ten jest publikowany w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca przez amerykańską organizację zrzeszającą managerów dokonujących zakupów w przedsiębiorstwach. Dostarcza pierwszego szczegółowego spojrzenia na sektor przemysłowy przed publikacją raportu o zatrudnieniu. W skład każdego raportu wchodzą między innymi indeksy odnoszące się do produkcji, nowych zamówień, poziomu zapasów, szybkości dostaw towarów, poziomu zatrudnienia, cen zapłaconych przez firmy. Na bazie pierwszych 5 czynników obliczany jest główny wskaźnik PMI, który silnie skorelowany jest z zmianami zachowań produkcji przemysłowej. Generalnie wartości wskaźnika poniżej 50 mogą sugerować początki recesji podczas gdy wskazania powyżej 50 świadczą o rozwoju w sektorze. Rynki finansowe reagują niezwykle żywiołowo na dane z tego raportu, szczególnie gdy notowane są niespodziewane odchylenia od oczekiwań.

Wskaźnik aktywności w sektorze produkcji w Chicago (Chicago PMI)
Indeks jest podobnie zbudowany jak indeks globalny raportu NAPM, ale dotyczy on tylko strefy Chicagowskiej. Jego główną zaletą jest to, że publikowany kilka dni wcześniej przed tamtym raportem a dotyczy tego samego okresu. Zachowania wskaźnika PMI pozwalają prognozować zachowania się indeksów z raportu NAPM.

Wskaźnik aktywności w sektorze produkcji w Philadelphii (Philadelphia FED Index)
Raport banku w Filadelfii dotyczący kondycji gospodarczej tego regionu. W raporcie podane są miedzy innymi sub-wskaźniki dotyczące liczby nowych zamówień, zatrudnienia czy aktywności gospodarczej. Liczby z tego publikacji można przerzucać na całe Stany Zjednoczone, jednak z pewnym błędem statystycznym. Niespodziewanie dane z tego raportu, mogą wstrząsnąć rynkiem finansowym.

Raport Banku Japonii Tankan (Tankan Survey)
Raport Centralnego Banku Japonii odnośnie nastrojów przedsiębiorców publikowany kwartalnie. Publikowane dane odnoszą się do wszystkich firm, ale również osobno dla większych i mniejszych. Pozwala to na poznanie w jakim świetle poszczególne grupy przedsiębiorców postrzegają przyszłość gospodarczą swojego kraju. W raporcie znajdziemy odpowiedzi odnoszące się do oceny bieżącego i przyszłego zachowania się takich wskaźników jak warunki gospodarcze, poziom zapasów, wykorzystanie mocy produkcyjnych i poziom zatrudnienia. Główny indeks Tankan powstaje poprzez odjęcie od liczby pozytywnych odpowiedzi liczby negatywnych odpowiedzi. Spadające wartości sugerują, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna postrzegać sytuację gospodarczą kraju jako złą, choć generalnie pozostaje ona korzystna w opinii większości. Ujemne wartości oznaczają natomiast że gospodarka znajduje się w stanie poważnego zagrożenia recesją. Kurs Jena reaguje dość silnie na niespodziewane wartości z tego raportu na pozostałe waluty raczej nie ma wpływu.

Indeks prowadzących wskaźników ekonomicznych (Index of Leading Economic Indicators LEI)
LEI jest zbiorem 10 różnych wskaźników skonstruowanych w celu przewidywania przyszłej aktywności ekonomicznej. Index ten zazwyczaj osiąga ekstrema szybciej niż ogólny cykl ekonomiczny co czyni go ważnym narzędziem do przewidywania i planowania. Składniki wskaźnika LEI są wybrane z różnych sektorów ekonomicznych włączając produkcję, budownictwo, finanse i czynniki konsumenckie. Komponenty zostały wybrane na podstawie istotności ekonomicznej i adekwatności statystycznej. Mają one tą sama wagę ażeby w rezultacie stworzyć integralny indeks. Specyficzne prowadzące wskaźniki zawierają: średni tydzień pracy, tygodniowe zgłoszenia o pracę, nowe zamówienia produkcji konsumenckiej, osiągi sprzedawców, kontrakty i zamówienia na nowe fabryki i wyposażenie, zezwolenia na budowę, ceny akcji (S&P500), wskaźnik M2, index oczekiwań konsumentów i inne. Rynki walutowe rzadko reagują na ten wskaźnik.

L M3
Wskaźnik ten określa długoterminowe płynne fundusze takie jak obligacje skarbowe, papiery komercyjne, obligacje oszczędnościowe należąca do obywateli US.

M1
M1 reprezentuje ogół środków pieniężnych i depozytów będących gotowymi do upłynnienia i zużycia w transakcjach. Wskaźnik obejmuje gotówkę, czeki podróżne oraz depozyty oraz krajowe konta bankowe.

M2
Wskaźnik włącza wskazania M1 dodając do nich płynne aktywa takie jak krótkoterminowe lokaty, lokaty oszczędnościowe, depozyty w obcych walutach jednostki funduszy powierniczych na rynkach pieniężnych oraz depozyty handlowe rynków pieniężnych.

M3
Obejmuje M2 oraz szeroko pojęte aktywa takie jak długoterminowe lokaty oraz duże konta (powyżej $100'000) oraz zinstytucjonalizowane fundusze na rynkach pieniężnych.

login :
haslo :
KURSY WALUT
SONDA
Na jakich parach walut dokonujesz transakcji?

EURPLN
EURUSD
EURGBP
EURJPY
EURCHF
USDPLN
USDJPY
USDCHF
GBPUSD
INNE

forex

forex

forex

forex

forex
forex

analiza

analiza

analiza

analiza

analiza
analiza
Strona główna |  Mapa serwisu |  Wyłączenie odpowiedzialności |  Polityka prywatności |  Kontakt

Copyright © 2004 Trading Expert, All Rights Reserved.

Trading Expert - forex waluty kursy walut handel dolar euro analiza Forex dla kazdego! Zarabiaj pieniadze na rynku forex. Materialy edukacyjne, analizy, rekomendacje, oprogramowanie dla inwestorów. Analiza techniczna, analiza fundamentalna, efektywnosc rynku. analiza tradingexpert broker dolar euro forex handel inwestycje kursy walut notowania rynek rynku tradingexpert trader waluta waluty xtrade praca metastock